Naturvandring

Pilgrims- og naturvandring

 

Denne vandring får fra Kristrup Kirke over Årslev Kirke og Årslev enge til Clausholm Slot. Du kommer her gennem en gammel højmose over en naturkunstpark og langs åer og krat.

 

Længde ca. 9 km.

Vi anbefaler selv at medbring forplejning.

Kristrup Kirke

 

Kæmpe høj i Allinge Ådalen

Kristrup Kirke kan føre sin historie tilbage til første halvdel af 1100-tallet, men det meste af den nuværende kirke er først opført i 1847.

 

Den første kirke, der blev bygget på bakken, blev opført i granitkvadre og bestod kun af kor og skib.

Alligevel vakte byggeriet opsigt, da det efter datidens forhold var en stor opgave at bygge en stenkirke.

 

Som så mange andre danske kirker var Kristrup Kirke oprindeligt privat ejet.

I 1697 overdrog oberst Hans Friis af Hevringsholm kirken til Den hørningske Stiftelse, som han samtidig oprettede. Kirken var i stiftelsens eje i 215 år – frem til 1912, hvor kirken overgik til selveje.

 

Desværre blev kirken i begyndelsen af 1800-tallet dårligt vedligeholdt, og i 1846 var den i så dårlig stand, at det blev bestemt at iværksætte en hovedreparation.

 

Af den oprindelige romanske kirke, som var indviet til Sct. Anna, Jesu mormor, er kun et lille parti mod vest bevaret. Renovering var således gennemgribende. Heldigvis blev døbefonten, altertavlen og prædikestolen fra den gamle kirke bevaret. Til gengæld forsvandt en unik portal, der var opført ved præstedøren. Delene heraf er dog senere blevet fundet. Den nuværende bygning, som består af skib, kor, sakristi samt våbenhus, er for størstepartens vedkommende fra 1848 i slutningen af den nyklassicistiske periode.

 

I dag fremtræder kirken udvendigt næsten som ved indvielsen i 1847. Indvendig har den gennemgået større restaureringer i 1908, 1948 og 1998.

 

Kilde Preben Wittrup Andersen (fra sognet, Vist)

 

 

Paderup mose

 

Paderup Mose er en gammel højmose, der er dannet efter sidste istid.

Plantematerialer er omdannet til tørv, som er blevet udnyttet til brændsel fra slutningen af 1700-tallet.

Efter anden verdenskrig ophørte tørvegravningen og mosen blev drænet.

 

Man kan stadig se tørvegrave inde i den tilgroede mose. Fund fra yngre stenalder og yngre bronzealder vidner om aktivitet i og omkring mosen.

 

I den vestlige del af mosen er der anlagt en natursti.

Følges den, vil man få en meget varieret naturoplevelse i skov og krat, langs sø og å og afgræssede enge.

 

Nord for mosen mellem Herosvej og Orionsvej findes et grønt område med stier, græssende dyr, vandhuller og en lille skov.

 

I Paderup Mose findes en rigt dyreliv af rådyr, ræve, fasaner og mange sangfugle bl.a. nattergal.

 

 

Fra Stånum til Brusgård via etableret offentligt tilgængeligt hjulspor

 

En meget naturskøn sti langs Brusgård Møllebæk.

 

TURBESKRIVELSSE

Der er gode parkeringsforhold ved Kristrup Kirke, men turen kan påbegyndes og afsluttes på hele ruten.

 

Busforbindelser

Busrute 221 kører fra til busterminalen i Randers. Bussen kører ad Århusvej, Paderup Boulevard og Clausholmvej, dog ikke i weekenden.

 

Flextur

Det er muligt at benytte Flextur. Bestilling mellem kl. 08.00 og 17.00. Kørsel kan foregå ml. 06.00 og 24.00

Tlf. 8740 8300

 

Du kan også bestille på turbestilling.dk/mt. Det kræver password. Det kan tage lidt tid at få det tilsendt.

Prisen er 7 kr. pr. km i Randers Kommune og 4 kr. pr. km i Favrskov Kommune. Vær opmærksom på, at hvis du krydser kommunegrænsen mellem Randers og Favrskov kommuner, koster det 14,- kr. fra start til slut.

 

Se mere på www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur.aspx

 

 

Voldum og Rud Kirker varetager hvert år pilgrimsvandringer, hvor du kan få glæde af de mange kirkelige, kulturelle og ikke mindst naturskønne oplevelser området byder på.

 

Læs mere herom...

Krakamarken

 

Nyd naturen omkring Krakermarken i Ådalen

Krakamarken er en blanding af overdrev, vådområder og mindre træbevoksninger.

Tidligere var Krakamarken en naturkunstpark på ca. 50 tønder land, og der kan stadig ses rester af skulpturer, som blev lavet af billedkunstnere fra hele verden i 1990’erne. Alle skulpturer var – og er lavet af naturens egne materialer.

Krakamarken eksisterer ikke længere som park. Området bliver nu afgræsset af får, men publikum har adgang i indhegningen, og området byder på smukke naturoplevelser og lejlighed til eftertænksomhed over skønhed, natur, tidens indvirkning på materialer og deres forgængelighed.

 

Brugsgård

Brusgårds bygninger huser i dag Den Skandinaviske Designhøjskole, Dansk Center for Vildlaks med opdræt af laks til Gudenåen samt Mimers Brønd - en produktionsskole med økologisk landbrug. Der kan arrangeres besøg på skolen efter aftale med skolens besøgslinie.

 

Brusgård nævnes første gang i 1393 (Bruusgaard). Antageligt har der været tale om en storgård og et voldsted, beliggende ved engen ved åen, nu Brusgård Møllebæk. Voldstedet havde 3 fløje med tårne i de to. Grunden kan i dag ses i haven. 1590-94 opførtes en ny hovedbygning hvor hovedbygningen ligger nu. De omkringboende fæstebønder skulle levere arbejde til byggeriet, grave, fælde træer, levere kørsel med egne vogne og heste samt deltage i alt foreliggende arbejde. At bygge Brusgård har været en stor belastning for fæstebønderne. Bygningen stod næsten uændret til 1801, hvor den blev revet ned og erstattet af den nuværende.

 

 

Shelter i skoven ved Mimers Brønd

Hvis man på et tidspunkt kan få lov til at gå videre langs åen mod Kallehavevej, der fører til Årslev, kommer man gennem en mindre skov, som hører til Mimers Brønd Produktionshøjskole. For få år siden byggedes her et mindre shelter, som man kan overnatte i.

 

Årslev Hede

Landskabet har tidligere, som navnet angiver, været et hedeområde. Når man går på Hedevej, har man - når man nærmer sig Årslev - et fantastisk smukt udsyn ud over byen og ådalen. Man kan fornemme områdets ælde fra jernalder til vikingetid og let forestille sig de mange gravhøje, der før prydede landskabet. I dag er der kun een tilbage, Lynghøj fra bronzealderen. Den ligger lidt nordvest for Årslev Kirke.

Årslev Kirke

Kirken er fra romansk tid (ca. år 1100) og indviet til Skt. Karen. Navnet stammer fra den hellige Skt. Katharina fra Alexandria, der blev martyr år 305.

I katolsk tid indtil 1536 hørte kirken til Aarhus domkapital. I ”Kronens Skøder ” står der, at år 1678 får Hans Friis til Clausholm ret til at forvalte kirkens anliggender.

Kirken er, med undtagelse af den vestlige gavl, bygget af granitkvadre. Over norddøren, der nu er tilmuret, ser man et stenrelief (tympanon) af den korsfæstede Kristus med en fugl på hver skulder. Odin afbilledes som ofte med to fugle siddende på skulderen. Havde den nordiske forestillingsverden ikke helt sluppet sit tag i folk?

Kirken blev forlænget med 4 meter i 1868. Der blev bygget et udendørs klokketårn. I 1950 blev den erstattet af det tårn, der ses i dag.

Døbefont såvel som altertavle er fra 1600-tallet. Alterbilledet er en kopi af et maleri af Carl Bloch.

 

Langs den østre side af kirkegården ligger den tidligere forpagterbolig, som er en del af den nu nedrevne præstebolig. Den blev foræret til Hjerl Hede, som har genopført den på deres museum.

Årslev sogn har været i pastorat med både Hørning og Lime og i 1966 blev sognet lagt sammen med Voldum-Rud. 1974 indgik Årslev sammen med Hørning, Øster Alling og Vester Alling, men i dag hører sognet sammen med Hørning, Virring og Essenbæk.

 

Salg af grøntsager og frugt

Fra en salgsvogn i Årslev på Clausholmvej ud for Enghavevej sælges i sommermånederne frugt og grønt ved selvbetjening

 

Sejlads på Alling Åen og kapel til Skt. Klaus

Sagnet siger, ifølge Nationalmuseets optegnelser fra 1891, at der ”i nærheden af Birkehus, et lille stykke vest for Årslev på sydskråningen ned mod Alling Åen, før har stået et lille kapel, hvor søfolk (fiskere?), som sejlede forbi, gik i land og holdt deres andagt. Kapellet var helliget Skt. Klaus. Der siges, at man forhen sejlede fra Brusgaard til Grenaa.” Kapellet var oprettet af Essenbæk kloster, som ejede meget af jorden her omkring.

 

Genslyngning af Alling Å

Naturstyrelsen har stået for genslyngningen af Alling Å på en strækning af 13 km. Det er formålet at få engjordene til at omdanne ca. 62 tons nitrat om året, så de derved ikke bliver ledt ud i Grund Fjord. De våde enge fungerer, med de periodevise oversvømmelser, som naturens eget rensningsanlæg.

 

Shelteret i Årslev enge

Shelteret i Årslev enge må bruges af alle. Det er blevet opført i 2014 med det formål at give et hvile- og bålsted til familieudflugt, opholdssted for ornitologer, lystfiskere eller folk på vandring. Bålhuset vil kunne give ly for vind og vejr, så området kan opleves på alle tider af året og i al slags vejr. Der er et toilet tilknyttet shelteret.

 

Et mærkeligt syn i Årslev enge

Ikke langt fra Shelteret skete der i år 1600 noget opsigtsvækkende. I et lille trykt skrift fra året 1600 berettes der om et mærkeligt syn i Årslev enge, den aprildag, hvor 15-16 lokale bønder var nede for at rense åen op. Foran alteret i kirken bevidnede de senere at have set en stor vogn – midt i det uvejsomme morads – komme hen imod sig. Den kom frem oppe fra Brusgård skov. I vognen var der folk, og den fulgtes af en flok underligelige væsener, høje og tykke personer, og oven over skuldrene meget længere, end mennesker plejer at være. Alle syntes de at være sorte, undtagen to af dem, der var lange og smalle og blodrøde – samt en i et langt hvidt klæde. De så ud til enten at lege eller kæmpe med hinanden. En af dem havde et langt jern, som skinnede meget, og som var ligesom et slagsværd, hvormed han huggede blandt de andre.

ÅRSLEV HEDE

Tre høje i Søby

Heden og engene omkring Årslev er fyldt med dyreliv og her er god mulighed for fordybelse og ro til at nyde både natur, kultur og dyreliv.

Brugsgård skov
Årslev Kirke

Pilgrimsvandringer

Computeriet © All Rights Reserved